Dréacht de Pholasaí Iontrála

                              

POLASAÍ IONTRÁLA MAIDIR LEIS AN SCOILBHLIAIN 2021/2022

Coláiste Pobail Ráth Chairn

Áth Buí, Co. na Mí

Ríomhphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bunófar iarratas ar chead iontrála ar chur i bhfeidhm an Pholasaí seo, ar an eolas atá leagtha amach i bhFógra Iontrála bliantúil na scoile agus ar an eolas a chuireann an t-iarratasóir ar fáil ina iarratas iontrála, nuair a bheidh sé faighte roimh an dáta deiridh a n-glacfar le hiarratais mar atá leagtha amach sa bhFógra Iontrála. Is é/í Príomhoide Choláiste Pobail Ráth Chairn atá freagrach as an bPolasaí Iontrála seo a chur i bhfeidhm.


CLÁR NA nÁBHAR

CUID A – Eolas Ginearálta do gach Iarratasóir

 1. Gluais na dtéarmaí

 2. Ráiteas Iontrála

 3. Creat Dlí

 4. Coinníollacha Ginearálta Iontrála

CUID B - Eolas do Chatagóirí ar leith d'Iarratasóirí

 1. Iarratas a dhéanamh ar Ghrúpa na Chéad Bhliana

 2. Iarratas a dhéanamh ar na Bliainghrúpaí Eile go Léir Seachas an Chéad Bhliain

CUID A

Eolas Ginearálta do Gach Iarratasóir

1.          Gluais na dtéarmaí

2.         Ráiteas Iontrála

3.         Creat Dlí

4.         Coinníollacha Ginearálta Iontrála (do gach Iarratasóir)


1                        Gluais na dTéarmaí

Is éard is brí le h'Iarratasóir' ná tuismitheoir/caomhnóir Dalta, nó, i gcás Dalta a bhfuil 18 bliana sroichte aige/aici, an Dalta féin, a bhfuil iarratas iontrála déanta aige ar Choláiste Pobail Ráth Chairn.

Is éard is brí le 'Dalta' an duine a bhfuil iarratas á dhéanamh thar a c(h)eann. Tugtar le fios gur dalta 'ionchasach' atá i gceist leis an bhfocal sin agus an focal sin in úsáid síos tríd an Polasaí seo mar chuid den léirmhíniú. Is é sin, ní hionann go bhfuiltear ag úsáid an fhocail 'Dalta' agus go bhfuil glactha lena iarratas/hiarratas ionas go mbíonn glactha leis/léi ina D(h)alta i gColáiste Pobail Ráth Chairn de bhua iarratais amháin.

'Inscne', i gcomhréir leis an sainmhíniú maidir leis "an bhforas inscne" san Acht um Stádas Comhionann 2000 "gur fear é duine acu agus gur bean í an duine eile". Ní dhéanann seo dochar d'aon Dalta atá idirghnéasach nó a aithníonn iad féin a bheith Andraigíneach/Andraigin, Dé-inscneach, Leathinscneach, Solúbtha ó thaobh Inscne de, Aiteach ó thaobh Inscne de, Ilinscneach, Neutrois, Neamh-Dhénártha, Trasinscne, Trasghnéasach nó eile.]

Tá an bhrí chéanna le 'Tuismitheoir' is atá san Acht Oideachais 1998 agus áirítear leis sin tuismitheoir altrama agus caomhnóir arna gceapadh faoi na hAchtanna um Chaomhnóireacht Leanaí 1964 go 1997.

Tagraíonn 'Bunscoileanna Friothálacha' do na bunscoileanna is rogha chun iarratas a dhéanamh ar Choláiste Pobail Ráth Chairn. Is iad na bunscoileanna Friothálacha maidir le Coláiste Pobail Ráth Chairn ná:

 1. Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Cairn

 2. Scoil Ultain Naofa, Baile Ghib

 3. Scoil Éanna, An Uaimh

 4. Gaelscoil na Bóinne, Baile Átha Troim

 5. Gaelscoil na Ríthe, Domhnach Seachnaill

 6. Gaelscoil na Cille, Cill Dhéagláin

 7. Bunscoileanna áitiúla eile

Chun críche an chritéir roghnúcháin maidir le dalta ar fhreastail siblín leis/léi ar an scoil chéanna, tagraíonn ‘Siblín’ do lánshiblíní, leathshiblíní, siblíní altrama agus leas-shiblíní.

Chun críche an chritéir roghnúcháin maidir le dalta a bhfuil siblín leis/léi ar rolla na scoile faoi láthair, tagraíonn ‘Siblín’ do lánshiblíní, leathshiblíní, siblíní altrama agus leas-shiblíní agus siblíní a bhfuil cónaí orthu sa teaghlach céanna.

[Tabhair ar Aird: is ar mhaithe le teaghlaigh a mbíonn orthu níos mó ná turas amháin a dhéanamh chuig an scoil agus/nó ón scoil a éascú atá an dara sainmhíniú níos leithne sa dara alt den dá alt atá tugtha díreach thuas.]

Is éard is brí leis an 'gCéad Bhliain' an grúpa Daltaí a nglactar leo don rang nó an bhliain is sóisearaí sa scoil.


2                      Ráiteas Iontrála

Definition of a ‘Multidenominational School’ in an ETB Context

ETB schools are state, co-educational, multidenominational schools underpinned by the core values of: 

 • Excellence in Education; 

 • Care; 

 • Equality; 

 • Community and  

 • Respect. 

  As the state provider of education, the ETB sector defines a ‘multidenominational’ school in the following way: 

  In ETB schools, all students are given equal opportunities for enrolment in line with the Education (Admissions to School) Act 2018.  Once enrolled, our schools strive to provide all students with equal opportunities to engage with the curriculum and school life. In all aspects of school life all members of our school communities are treated equitably regardless of their race, gender, religion/belief, age, family status, civil status, membership of the Traveller community, sexual orientation, ability or socio-economic status.  

  Our schools provide a safe physical and social environment that reinforces a sense of belonging to the school community and wider society. They strive to enable every student to realise their full potential regardless of any aspect of their identity or background. Our schools promote a fully inclusive education that recognises the plurality of identities, beliefs and values held by students, parents and staff. We prepare open-minded, culturally sensitive and responsible citizens with a strong sense of shared values. 

  In ETB schools, students of all religions and beliefs are treated equally.  The school environment and activities do not privilege any particular group over another whilst at the same time acknowledging and facilitating students of all religions and beliefs. 

  Dá réir sin, ní dhéanfaidh Coláiste Pobail Ráth Chairn aon leithcheal maidir le Dalta a ligean isteach bunaithe ar na forais a leanas:

 1. Inscne an Dalta nó an Iarratasóra. Sa chás nach nglacann scoil ach le hinscne amháin áfach, ní leithcheal é mura nglacann an scoil sin le Daltaí nach mbaineann leis an inscne sin;

 2. Stádas sibhialta an Dalta nó Iarratasóra.

 3. Stádas teaghlaigh an Dalta nó Iarratasóra.

 4. Claonadh gnéis an Dalta nó Iarratasóra.

 5. Reiligiún an Dalta nó Iarratasóra.

 6. Míchumas an Dalta nó Iarratasóra.

 7. Cine an Dalta nó Iarratasóra.

 8. Gur duine den Lucht Siúil an Dalta nó an tIarratasóir.

 9. Riachtanais oideachais speisialta an Dalta nó Iarratasóra.

Ní ghearrfaidh Coláiste Pobail Ráth Chairn táillí ná íocaíochtaí ná ní beidh an scoil ag lorg ranníocaíochtaí mar choinníoll iontrála ná i ndáil le rollú leanúnach an Dalta.


3                      Creat Dlí

Bunaíodh BOO Lú agus na Mí faoin Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013 ina leagtar amach feidhmeanna gach BOO, lena n-áirítear scoileanna aitheanta, ionaid oideachais, agus saoráidí oideachais agus oiliúna a bhunú agus a choinneáil i limistéar feidhme gach BOO.

Coiste a bunaíodh faoi alt 44 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013 é bord bainistíochta Choláiste Pobail Ráth Chairn agus is ionann sin chomh maith agus bord bainistíochta de réir bhrí an Achta Oideachais 1998.

Leagann an tAcht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018 agus an tAcht Oideachais (Leas) 2000 dualgas ar scoileanna Polasaí Iontrála a ullmhú agus a fhoilsiú.

Déantar foráil san Acht Oideachais 1998 do phróiseas achomhairc sa chás go ndiúltaítear le rollú. Leagtar amach an próiseas achomhairc in alt 5.3 maidir le hiarratais a dhéantar ar Ghrúpa na Céad Bhliana agus in alt 6.3 maidir le hiarratais a dhéantar ar gach bliain seachas ar Ghrúpa na Chéad Bhliana.

Éilítear in Alt 62(7)(n) den Acht Oideachais 1998 ar gach scoil na socruithe atá i bhfeidhm sa chás go ndéanann tuismitheoir, nó dalta atá os cionn 18 bliana d'aois, iarratas gan a bheith páirteach i dtreoir reiligiúnach a leagan amach i bPolasaí Iontrála na scoile.

Tabhair ar Aird: Eiseoidh do phátrúin BOO ráiteas ginearálta a bheidh le cur isteach anseo (gan bosca téacs) ina leagfar amach stad na hearnála maidir le treoir reiligiúnach. D'fhéadfadh leagan amach mar seo a bheith air: “Sa chás nach dtugann scoileanna BOO treoir reiligiúnach i rith an lae scoile, ní gá go ndéanfaí socruithe eile. Ach má dhéantar iarratas gan a bheith páirteach i gcúrsa Oideachas Reiligiúnach an NCCA, ní mór don Tuismitheoir/Dalta os cionn 18 iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig an bPríomhoide ar an gcéad ásc. Ní mór cur síos a dhéanamh san iarratas ar na cúiseanna nach bhfuil sé/sí ag iarraidh a bheith páirteach. Socróidh an Príomhoide cruinniú chun an t-iarratas a phlé. Sa chás go bhfuil an tuismitheoir/dalta ós cionn 18 fós ag iarraidh gan a bheith páirteach san ábhar, éascóidh an scoil é sin ar an mbealach seo a leanas:"[An scoil chun mar atáthar chun iarratais gan a bheith páirteach a éascú sa scoil. Tabhair ar aird le do thoil, de réir a.62(7)(n) den Acht Oideachais, ní fhéadfar an lá scoile a ghiorrú don dalta ós rud é nach bhfuil siad ag glacadh páirt i dtreodir reiligiúnach .]  Scrios an treoir agus an bosca téacs seo.

Teimpléad de Pholasaí Iontrála — An tAcht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018

Tabhair ar aird le do thoil go bhfuil bosca i gcuid 2 den Teimpléad de Pholasaí Iontrála a chuirfidh ráiteas ar fáil ina leagtar amach meon saintréitheach scoileanna BOO. Déanfaidh pátrún BOO na scoileanna an ráiteas sin a eisiúint sna míonna amach romhainn agus measfar iad a bheith ceadaithe ag an bpátrún BOO cuí mar sin ní bheidh gá an polasaí a sheoladh ar ais chuig an bpátrún chun é a cheadú. Eiseofar an ráiteas meoin saintréitheach faoi lár mhí Bealtaine, in am trátha chun go mbeidh an Bord Bainistíochta ábalta an Polasaí Iontrála a dhaingniú. Beidh an comhairliúchán deiridh sa phróiseas Athbhreithnithe Bunluachanna tugtha chun críche faoin am sin.


4                      Coinníollacha Ginearálta Iontrála

Bunófar cinneadh ar iarratas ar iontráil:

 • ar chur i bhfeidhm an Pholasaí Iontrála seo,

 • ar Fhógra Iontrála bliantúil na scoile, agus

 • ar an eolas a chuireann an t-iarratasóir ar fáil san iarratas ar iontráil.

Más amhlaidh, roimh thosach feidhme alt 62 den Acht Oideachais 1998 leis an Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna) 2018 an 1 Feabhra 2020, gur dheimhnigh Coláiste Pobail Ráth Chairn, i scríbhinn, gur cuireadh Iarratasóir ar liosta maidir le leithdháileadh áiteanna scoile le haghaidh iontrála roimh an 1 Feabhra 2025, ansin beidh an deimhniú seo fós bailí agus tairgfear an áit sin don Iarratasóir.

Agus iarratas á phróiseáil, ní chuirfidh Coláiste Pobail Ráth Chairn na nithe seo a leanas san áireamh:

   1. Íocaíocht táillí nó ranníocaíochtaí leis an scoil;

   2. Cumas acadúil, scileanna nó inniúlacht an Dalta; ach amháin más rud é:

 • go soláthraíonn an tIarratasóir fianaise ar an méid sin mar fhianaise ar leibhéal líofachta an Dalta sa Ghaeilge agus go bhfuil ró-iarratas ar an scoil;

   1. Slí bheatha, stádas airgeadais, cumas acadúil, scileanna nó inniúlacht Tuismitheoir(í) Dalta;

   2. Riachtanas go bhfreastalódh Dalta nó a T(h)uismitheoir(í) ar agallamh, lá oscailte nó cruinniú eile mar choinníoll iontrála;

   1. An nasc atá ag Dalta leis an scoil toisc ball teaghlaigh a bheith aige/aici atá ag freastal nó a d’fhreastail roimhe sin ar an scoil [ach amháin má bhaineann an nasc le siblín de chuid an Dalta atá ag freastal, nó a d’fhreastail, ar an scoil].

   2. An dáta agus an t-am a fuair an scoil iarratas iontrála fad is a fhaightear é le linn na tréimhse a shonraítear chun iarratais a fháil a leagtar amach san Fhógra Iontrála don bhliain acadúil sin.

Déanfaidh Coláiste Pobail Ráth Chairn tairiscint ar áit a bhreithniú maidir le gach Dalta atá ag lorg iontrála sa scoil, ach amháin sa chás seo a leanas:

   1. Cliseann ar an Tuismitheoir a dheimhniú i scríbhinn go nglacann sé/sí le Cód Iompair na nDaltaí agus go ndéanfaidh sé/sí gach iarracht réasúnta lena chinntiú go gcloífidh an Dalta leis an gcód sin;

   2. Cliseann ar an Tuismitheoir agus ar an Dalta a dheimhniú i scríbhinn go nglacann siad le Polasaí Gaeilge na scoile

    Sa chás go gcuireann Coláiste Pobail Ráth Chairn iarratas san áireamh, gheobhaidh gach Dalta áit, ach amháin sa chás go bhfuil ró-iarratas ar an scoil, agus sa chás sin, cuirfear critéir roghnúcháin i bhfeidhm ar gach iarratas.

    Déantar plé in Alt 5 den Pholasaí seo ar na critéir roghnúcháin agus ceisteanna eile maidir leis na coinníollacha iontrála do Ghrúpa na Chéad Bhliana.

    Déantar plé in Alt 6 den Pholasaí seo ar na critéir roghnúcháin agus ceisteanna eile maidir leis na coinníollacha iontrála do na bliainghrúpaí uile seachas an Chéad Bhliain.


CUID B

Eolas do Chatagóirí Iarratasóirí ar Leith

 1. Iarratas ar Ghrúpa na Chéad Bhliana

 2. Iarratas ar na Bliainghrúpaí uile seachas an Chéad Bhliain


5                      Iarratas ar Ghrúpa na Chéad Bhliana

 1. Coinníollacha Iontrála (Grúpa na Chéad Bhliana)

   1. Ró-iarratas

   2. Critéir roghnúcháin in ord tosaíochta

   3. Próiseas roghnúcháin

   4. Iarratais dhéanacha

   5. Tairiscintí ar áit sa dara/tríú babhta

   6. Glacadh le háit

   7. Diúltú

   8. Tairiscint a tharraingt siar

   1. Achomhairc

 1. Achomhairc

   1. Achomharc sa chás gur bhain an diúltú le ró-iarratas

   2. Achomharc sa chás gur bhain an diúltú le cúis eile seachas ró-iarratas

   3. Bonn achomhairc


 1. 1Coinníollacha Iontrála (Grúpa na Chéad Bhliana)

Sa chás nach bhfuil ró-iarratas ar Coláiste Pobail Ráth Chairn, tairgfear áit sa scoil do gach Dalta, faoi réir ailt 4.7 agus 4.8.

 1. Ró-Iarratas

  Nuair a sháraíonn líon na n-iarratas líon na n-áiteanna atá ar fáil, beidh feidhm ag na critéir roghnúcháin atá foilsithe mar a leagtar amach in alt 5.1.2 iad thíos agus cruthófar liosta feithimh nach mbeidh bailí ach don scoilbhliain lena mbaineann na hiarratais. Sa chás go mbíonn Coláiste Pobail Ráth Chairn in ann áiteanna breise sa scoil a thairiscint, a thagann chun cinn sa bhliain acadúil agus le linn na bliana acadúla sin, tairgfear áiteanna de réir an oird tosaíochta inar cuireadh Daltaí ar an liosta feithimh.

  Chun nach mbeidh aon amhras ann, mura bhfaigheann Dalta áit sa scoil do bhliain acadúil ar leith, ach go bhfuil sé/sí ag iarraidh go gcuirfí san áireamh é/í le haghaidh iontrála sa bhliainghrúpa céanna an chéad bhliain acadúil eile, ní mór iarratas nua a chur isteach thar ceann an Dalta sin le linn na ndátaí a shonraíonn an scoil a bheith ar an tréimhse a mbeidh sí ag glacadh le hiarratais ar na bliainghrúpaí eile uile seachas an Chéad Bhliain.

  Sa chás go mbíonn ró-iarratas ar an scoil, ní chuirfear aon chritéir roghnúcháin nach n-áirítear san Fhógra Iontrála seo san áireamh agus cinneadh á dhéanamh cibé an bhfuil nó nach bhfuil Dalta á ligean isteach sa scoil.

 1. Critéir roghnúcháin in ord tosaíochta

Cuirfidh Coláiste Pobail Ráth Chairn na critéir seo a leanas i bhfeidhm do Ghrúpa na Chéad Bhliana:

 1. Má tá siblíní leis an Dalta cláraithe sa scoil faoi láthair nó má bhí siblíní leis an Dalta cláraithe sa scoil roimhe seo;

 2. Daltaí i mbunscoileann Gaeltachta i.e. Scoil Uí Ghramhnaigh,                    Ráth Cairn, Scoil Ultain Naofa, Baile Ghib;

 3. Daltaí na mbunscoileanna lán-Ghaeilge áitiúla i.e. Scoil Éanna,                  An Uaimh, Gaelscoil na Bóinne, Baile Átha Troim, Gaelscoil na                        Ríthe, Domhnach Seachnaill, Gaelscoil na Cille, Cill Dhéagláin;

 4. Daltaí eile a chríochnaigh a gcuid bunoideachais trí mheán na Gaeilge;

 5. Daltaí a d’fhreastail ar Ghaelscoil cheana;

 6. Daltaí ó bhunscoileanna áitiúla a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla ach cumas sásúil a léiriú sa Ghaeilge

Nóta: Ní mór do gach dalta cumas sásúil a léiriú sa Ghaeilge chun sástachta an Bhoird Bainistíochta

 1. Próiseas roghnúcháin

Cuirfidh Coláiste Pobail Ráth Chairn an próiseas roghnúcháin i bhfeidhm mar seo a leanas:

Déantar iarratais a mheas de réir na gcritéar roghnúcháin atá foilsithe. Tairgfear áiteanna ar dtús dóibh siúd a shásaíonn an chéad chritéar. Ina dhiaidh sin, sa chás go mbíonn áiteanna fós ar fáil sa scoil, déantar na hIarratasóirí atá fanta a mheas i bhfianaise an dara critéar agus tairgfear áit do na hIarratasóirí a shásaíonn an critéar seo. Leantar ar aghaidh leis an bpróiseas seo go dtí go dtairgtear agus go nglactar leis na háiteanna go léir atá ar fáil.

Sa chás go mbíonn dhá iarratas nó níos mó ná sin cothrom le chéile sa phróiseas roghnúcháin thuasluaite, cuirfidh Coláiste Pobail Ráth Chairn crannchur randamach ar bun chun aon áiteanna atá ar fáil sa scoil, nó ar an liosta feithimh, a dháileadh ar na hiarratais sin.

 1. Iarratais dhéanacha

Meastar gur iarratas déanach é iarratas a fhaigheann Coláiste Pobail Ráth Chairn i ndiaidh an dáta deiridh a d’fhoilsigh an scoil agus a bhí leagtha amach san Fhógra Iontrála, chun críocha an Pholasaí Iontrála seo.

Sa chás go mbíonn ró-iarratas ar Coláiste Pobail Ráth Chairn agus go bhfaigheann sí iarratas déanach ar iontráil, gheobhaidh an t-iarratas sin áit ar an liosta feithimh i ndiaidh na nIarratasóirí a bhfuair an scoil a n-iarratais roimh an dáta deiridh d’iarratais. Cuirfear iarratais dhéanacha dá leithéid sin ar an liosta feithimh de réir an dáta agus an ama a fuair an scoil iad agus ina dhiaidh sin, cuirfear critéir roghnúcháin na scoile i bhfeidhm de réir an Pholasaí Iontrála seo.

Sa chás nach bhfuil ró-iarratas ar Coláiste Pobail Ráth Chairn agus go bhfaigheann sí iarratas déanach, tairgfear áit sa scoil don Dalta atá ag lorg iontrála, faoi réir ailt 4.7 agus 4.8, agus baineann an próiseas céanna le hIarratasóirí a bhfuarthas a n-iarratais roimh an dáta deiridh, i.e. eiseofar Foirm Ghlactha chuig an Iarratasóir agus beidh sí le comhlánú agus le cur ar ais chuig an scoil laistigh de choicís ón dáta ar eisíodh í.

 1. Tairiscintí ar áit sa dara/tríú babhta

Sa chás go mbíonn tairiscint ar áit i Coláiste Pobail Ráth Chairn ag Dalta ach nach nglacann sé/sí léi, nó go dtarraingíonn an scoil siar í de réir choinníollacha ábhartha an Pholasaí seo, tairgfear an áit don chéad Dalta eile ar an liosta feithimh sa dara babhta de thairiscintí. Leanfaidh an próiseas seo ar aghaidh go dtí an tríú babhta agus an ceathrú babhta etc. go dtí go líontar gach áit sa scoil.

 1. Glacadh le háit

Má thairgtear áit don Dalta a ndearnadh iarratas thar a c(h)eann, eiseoidh an scoil Foirm Ghlactha chuig an Iarratasóir.

Cuirfidh an tIarratasóir in iúl go bhfuil sé/sí ag glacadh leis an tairiscint ach an Fhoirm Ghlactha a chomhlánú agus a chur ar ais chuig an scoil faoin dáta a leagtar amach i bhFógra Iontrála na Scoile, nó laistigh de choicís ón uair a d’eisigh an scoil í más iarratas déanach nó tairiscint sa dara/tríú babhta atá i gceist. Mar chuid de seo, ní mór a chur in iúl cé acu an bhfuil nó nach bhfuil iarratas déanta aige/aici ar scoil eile, agus an bhfuil nó nach bhfuil sé/sí ag fanacht ar thairiscint iontrála ó scoil eile.

Mura gcomhlánaítear an Fhoirm Ghlactha agus mura gcuirtear ar ais chuig an scoil í faoin dáta a leagtar amach i bhFógra Iontrála na Scoile, nó laistigh de choicís ón uair a d’eisigh an scoil í más iarratas déanach nó tairiscint sa dara/tríú babhta atá i gceist, d’fhéadfadh go dtarraingeofaí an tairiscint siar, i gcomhréir leis na forais a leagtar amach thíos maidir le tairiscint a tharraingt siar.

 1. Diúltú

Sa chás nach dtairgtear áit sa scoil do Dhalta a bhfuil iarratas á dhéanamh thar a c(h)eann, cuirfear an méid seo a leanas ar fáil don Iarratasóir i scríbhinn:

   1. Na cúiseanna nár tairgeadh áit I Coláiste Pobail Ráth Chairn don Dalta;

   2. Sonraí faoi rangú an Dalta de réir na gcritéar roghnúcháin atá foilsithe, má tá ró-iarratas ar an mbliainghrúpa ar a bhfuil an tIarratasóir ag déanamh iarratais;

   3. Sonraí faoi áit an Dalta ar an liosta feithimh, más bainteach; agus

   4. Sonraí faoin gceart atá ag an Iarratasóir achomharc a dhéanamh faoin gcinneadh.

Chomh maith leis na coinníollacha maidir le hiarratas a mheas mar a leagtar amach i 4.7, ní féidir tairiscint iontrála a dhéanamh sa chás:

   1. Go bhfuil an t-eolas atá san iarratas bréagach nó míthreorach ó thaobh ábhair de.

 1. Tairiscint a tharraingt siar

D’fhéadfaí tairiscint iontrála a tharraingt siar sna cásanna seo a leanas:

   1. Tá an t-eolas atá san iarratas bréagach nó míthreorach ó thaobh ábhair de, nó

   2. Teipeann ar an Iarratasóir a dheimhniú go bhfuil sé/sí ag glacadh leis an tairiscint iontrála ar an nó roimh an dáta a leagtar amach i bhFógra Iontrála na scoile don bhliain acadúil lena mbaineann a (h)iarratas, nó más iarratas déanach, nó tairiscint sa dara/tríú babhta atá i gceist, laistigh de choicís, nó

   3. Níor chuir an tIarratasóir in iúl:

 1. cé acu an bhfuil nó nach bhfuil iarratas déanta aige/aici ar scoil(eanna) eile agus é/í ag fanacht ar dheimhniú tairisceana ó scoil(eanna) eile, agus más amhlaidh atá, sonraí na scoile(anna);

  agus

 2. cé acu ar ghlac nó nár ghlac sé/sí le tairiscint iontrála ó scoil(eanna) eile agus má ghlac, sonraí na tairisceana/na dtairiscintí sin.

Má dhéanann an scoil tairiscint ar áit a tharraingt siar, caillfidh an Dalta a ndearnadh an t-iarratas thar a c(h)eann a (h)áit ar an liosta iontrála nó ar an liosta feithimh don bhliain acadúil sin agus glacfar le haon iarratais eile a dhéantar ar son an Dalta sin don bhliain acadúil chéanna mar iarratais dhéanacha de réir alt 5.1.4 thuas.

 1. Achomhairc

Féach alt 5.2 chun teacht ar eolas maidir leis an gceart atá ag Iarratasóir achomharc a dhéanamh ar chinneadh Choláiste Pobail Ráth Chairn maidir le hiontráil i nGrúpa na Chéad Bhliana.


 1. 2.Achomhairc
   1. Achomharc sa chás gur bhain an diúltú le ró-iarratas

Ní mór d’iarratasóir ar diúltaíodh iontráil dó/di toisc go raibh ró-iarratas ar an scoil agus ar mian leis/léi achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh seo a (h)achomharc a chur isteach i scríbhinn, ach Foirm Iarratais Achomhairc de chuid Alt 29, atá ar fáil ó oifig na scoile agus ar shuíomh gréasáin na scoile, a chomhlánú chun go ndéanfadh bord bainistíochta Choláiste Pobail Ráth Chairn ag Coláiste Pobail Ráth Chairn, Ráth Chairn, Co. Na Mí, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. athbhreithniú uirthi. Ní mór achomharc dá leithéid sin a dhéanamh laistigh de 14 lá féilire ó fuair an tIarratasóir cinneadh na scoile diúltú dá (h)iontráil sa scoil. Má shonraíonn an tAire Oideachais agus Scileanna tréimhse ama dhifriúil chun achomharc dá leithéid a dhéanamh, áfach, is aige sin a bheidh feidhm ina ionad sin.

Mura mbíonn Iarratasóir sásta le cinneadh an bhoird bainistíochta, nó mura mbíonn an bord bainistíochta in ann athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh chun diúltú d’iontráil, féadfaidh an tIarratasóir achomharc a dhéanamh os comhair coiste achomhairc a bhunaigh an tAire Oideachais agus Scileanna faoi alt 29A den Acht Oideachais 1998.

   1. Achomharc sa chás gur bhain an diúltú le cúis eile seachas ró-iarratas

    Féadfaidh Iarratasóir ar diúltaíodh iontráil i gColáiste Pobail Ráth Chairn dó/di ar chúis nach mbaineann le ró-iarratas a bheith ar an scoil agus ar mian leis/léi achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh seo, a (h)achomharc a chur i scríbhinn, trí Fhoirm Iarratais Achomhairc de chuid Alt 29, atá ar fáil ó oifig na scoile nó ar shuíomh gréasáin na scoile, a chomhlánú chun go ndéanfadh bord bainistíochta Choláiste Pobail Ráth Chairn athbhreithniú uirthi. Ní mór achomharc dá leithéid sin a dhéanamh laistigh de 14 lá féilire ó fuair an tIarratasóir cinneadh na scoile diúltú dá (h)iontráil sa scoil. Má shonraíonn an tAire Oideachais agus Scileanna tréimhse ama dhifriúil chun achomharc dá leithéid a dhéanamh, áfach, is aige sin a bheidh feidhm ina ionad sin.

De rogha air sin, féadfaidh sé/sí cinneadh a dhéanamh achomharc a dhéanamh os comhair coiste achomhairc a bhunaigh an tAire Oideachais agus Scileanna faoi acht 29A den Acht Oideachais 1998.

Mura mbíonn Iarratasóir, a bheartaíonn achomharc a dhéanamh os comhair an bhoird bainistíochta, sásta le cinneadh an bhoird bainistíochta, féadfaidh an tIarratasóir achomharc a dhéanamh os comhair coiste achomhairc a bhunaigh an tAire Oideachais agus Scileanna faoi alt 29A den Acht Oideachais 1998 freisin.

   1. Bonn achomhairc:

Faoi mar a éilítear in alt 29C(2) den Acht Oideachais 1998, ní mór d’iarratas ar achomharc a bheith bunaithe ar chur i bhfeidhm an Pholasaí Iontrála seo agus ar ábhar Fhógra Iontrála na scoile agus ní mór go leagfaí na forais a bhaineann leis an iarratas ar achomharc ar an gcinneadh amach ann.


6                      Iarratas ar na Bliainghrúpaí uile seachas an Chéad Bhliain

 1. Coinníollacha Iontrála (seachas an Chéad Bhliain)

   1. Ró-iarratas

   2. Critéir roghnúcháin in ord tosaíochta

   3. Próiseas roghnúcháin

   4. Iarratais dhéanacha

   5. Tairiscintí ar áit sa dara/tríú babhta

   6. Glacadh le háit

   7. Diúltú

   8. Tairiscint a tharraingt siar

   9. Achomhairc

    6.2

  1.       Achomhairc

6.2.1 Achomharc sa chás gur bhain an diúltú le ró-iarratas

6.2.2 Achomharc sa chás gur bhain an diúltú le cúis eile seachas ró-iarratas

6.2.3 Bonn achomhairc

 1. 1Coinníollacha Iontrála (seachas an Chéad Bhliain)

Sa chás nach bhfuil ró-iarratas ar Choláiste Pobail Ráth Chairn, tairgfear áit sa scoil do gach Dalta, faoi réir ailt 4.7 agus 4.8.

Ba chóir do Dhalta atá ag cur isteach ar bhliainghrúpa nach Grúpa na Chéad Bhliana atá i gceist, ach atá ag lorg iontrála sa Rang Speisialta, féachaint ar alt 7 den Pholasaí Iontrála seo.

 1. Ró-Iarratas

  Nuair a sháraíonn líon na n-iarratas líon na n-áiteanna atá ar fáil, beidh feidhm ag na critéir roghnúcháin atá foilsithe mar a leagtar amach in alt 6.1.2 thíos iad, agus cruthófar liosta feithimh nach mbeidh bailí ach don scoilbhliain lena mbaineann na hiarratais. Sa chás go mbíonn Coláiste Pobail Ráth Chairn in ann áiteanna breise sa scoil a thairiscint, a thagann chun cinn sa bhliain acadúil agus le linn na bliana acadúla sin, tairgfear áiteanna de réir an oird tosaíochta inar cuireadh Daltaí ar an liosta feithimh.

  Chun nach mbeidh aon amhras ann, mura bhfaigheann Dalta áit sa scoil do bhliain acadúil ar leith, ach go bhfuil sé/sí ag iarraidh go gcuirfí san áireamh é/í le haghaidh iontrála sa bhliainghrúpa céanna an chéad bhliain acadúil eile, ní mór iarratas nua a chur isteach thar ceann an Dalta sin le linn na ndátaí a shonraíonn an scoil a bheith ar an tréimhse a mbeidh sí ag glacadh le hiarratais ar na bliainghrúpaí eile uile seachas an Chéad Bhliain.

  Sa chás go mbíonn ró-iarratas ar an scoil, ní chuirfear aon chritéir roghnúcháin nach n-áirítear san Fhógra Iontrála seo san áireamh agus cinneadh á dhéanamh cibé an bhfuil nó nach bhfuil Dalta á ligean isteach sa scoil.

 2. Critéir roghnúcháin in ord tosaíochta

Cuirfidh Coláiste Pobail Ráth Chairn na critéir seo a leanas i bhfeidhm do bhliainghrúpa seachas do Ghrúpa na Chéad Bhliana:

    1.       Má tá siblíní leis an Dalta cláraithe sa scoil faoi láthair nó má bhí siblíní leis an Dalta cláraithe sa scoil roimhe seo;

    2.       Daltaí i mbunscoileann Gaeltachta i.e. Scoil Uí Ghramhnaigh,        Ráth Cairn, Scoil Ultain Naofa, Baile Ghib;

    3.       Daltaí na mbunscoileanna lán-Ghaeilge áitiúla i.e. Scoil Éanna,      An Uaimh, Gaelscoil na Bóinne, Baile Átha Troim, Gaelscoil na        Ríthe, Domhnach Seachnaill, Gaelscoil na Cille, Cill Dhéagláin;

    4.       Daltaí eile a chríochnaigh a gcuid bunoideachais trí mheán na        Gaeilge;

    5.       Daltaí a d’fhreastail ar Ghaelscoil cheana;

    6.       Daltaí ó bhunscoileanna áitiúla a fheidhmíonn trí mheán an          Bhéarla ach cumas sásúil a léiriú sa Ghaeilge

     Nóta: Ní mór do gach dalta cumas sásúil a léiriú sa Ghaeilge chun sástachta an Bhoird Bainistíochta

Ní chuirfear aon chritéir roghnúcháin nach n-áirítear sa Pholasaí Iontrála seo san áireamh agus cinneadh á dhéanamh cibé an bhfuil nó nach bhfuil Iarratasóir á ligean isteach.

 1. Próiseas roghnúcháin

Cuirfidh Coláiste Pobail Ráth Chairn an próiseas roghnúcháin i bhfeidhm mar seo a leanas:

Déantar iarratais a mheas de réir na gcritéar roghnúcháin atá foilsithe. Tairgfear áiteanna ar dtús dóibh siúd a shásaíonn an chéad chritéar. Ina dhiaidh sin, sa chás go mbíonn áiteanna fós ar fáil sa scoil, déantar na hIarratasóirí atá fanta a mheas i bhfianaise an dara critéar agus tairgfear áit do na hIarratasóirí a shásaíonn an critéar seo. Leantar ar aghaidh leis an bpróiseas seo go dtí go dtairgtear agus go nglactar leis na háiteanna go léir atá ar fáil.

Sa chás go mbíonn dhá iarratas nó níos mó cothrom le chéile sa phróiseas roghnúcháin thuasluaite, cuirfidh Coláiste Pobail Ráth Chairn crannchur randamach ar bun chun aon áiteanna atá ar fáil sa scoil, nó ar an liosta feithimh, a dháileadh ar na hiarratais sin.

 1. Iarratais dhéanacha

Meastar gur iarratas déanach é iarratas a fhaigheann Coláiste Pobail Ráth Chairn i ndiaidh an dáta deiridh a d’fhoilsigh Coláiste Pobail Ráth Chairn agus a bhí leagtha amach san Fhógra Iontrála, chun críocha an Pholasaí Iontrála seo.

Sa chás go mbíonn ró-iarratas ar Coláiste Pobail Ráth Chairn agus go bhfaigheann sí iarratas déanach ar iontráil, gheobhaidh an t-iarratas sin áit ar an liosta feithimh i ndiaidh na nIarratasóirí a bhfuair an scoil a n-iarratais roimh an dáta deiridh d’iarratais. Cuirfear iarratais dhéanacha dá leithéid sin ar liosta feithimh de réir an dáta agus an ama a fuair an scoil iad agus ina dhiaidh sin, cuirfear critéir roghnúcháin na scoile i bhfeidhm de réir an Pholasaí Iontrála seo.

Sa chás nach bhfuil ró-iarratas ar Coláiste Pobail Ráth Chairn agus go bhfaigheann sí iarratas déanach, tairgfear áit i gColáiste Pobail Ráth Chairn don Dalta atá ag lorg iontrála, faoi réir ailt 4.7 agus 4.8 agus baineann an próiseas céanna le hIarratasóirí a bhfuarthas a n-iarratais roimh an dáta deiridh, i.e. eiseofar Foirm Ghlactha chuig an Iarratasóir agus beidh sí le comhlánú agus le cur ar ais chuig an scoil laistigh de choicís ón dáta ar eisíodh í.

 1. Tairiscintí ar áit sa dara/tríú babhta

Sa chás go mbíonn tairiscint ar áit i gColáiste Pobail Ráth Chairn ag Dalta ach nach nglacann sé/sí léi, nó go dtarraingíonn an scoil siar í de réir chionníollacha ábhartha an Pholasaí seo, tairgfear an áit don chéad Dalta eile ar an liosta feithimh sa dara babhta de thairiscintí. Leanfaidh an próiseas seo ar aghaidh go dtí an tríú babhta agus an ceathrú babhta etc. go dtí go líonfar gach áit sa scoil.

 1. Glacadh le háit:

Má thairgtear áit don Dalta a ndearnadh iarratas thar a c(h)eann, eiseoidh an scoil Foirm Ghlactha chuig an Iarratasóir.

Cuirfidh an tIarratasóir in iúl go bhfuil sé/sí ag glacadh leis an tairiscint ach an Fhoirm Ghlactha a chomhlánú agus a chur ar ais chuig an scoil faoin dáta a leagtar amach i bhFógra Iontrála na Scoile, nó laistigh de choicís ón uair a d’eisigh an scoil í más iarratas déanach nó tairiscint sa dara/tríú babhta atá i gceist. Mar chuid de seo, ní mór a chur in iúl cé acu an bhfuil nó nach bhfuil iarratas déanta aige/aici ar scoil eile, agus an bhfuil nó nach bhfuil sé/sí ag fanacht ar thairiscint iontrála ó scoil eile.

Mura gcomhlánaítear an Fhoirm Ghlactha agus mura gcuirtear ar ais chuig an scoil í faoin dáta a leagtar amach i bhFógra Iontrála na Scoile, nó laistigh de choicís ón uair a d’eisigh an scoil í más iarratas déanach nó tairiscint sa dara/tríú babhta atá i gceist, d’fhéadfadh go dtarraingeofaí an tairiscint siar, i gcomhréir leis na forais a leagtar amach thíos maidir le tairiscint a tharraingt siar.

 1. Diúltú:

Sa chás nach dtairgtear áit sa scoil do Dhalta a bhfuil iarratas á dhéanamh thar a c(h)eann, cuirfear an méid seo a leanas ar fáil don Iarratasóir i scríbhinn:

   1. Na cúiseanna nár tairgeadh áit i Coláiste Pobail Ráth Chairn don Dalta;

   2. Sonraí faoi rangú an Dalta de réir na gcritéar roghnúcháin atá foilsithe, má tá ró-iarratas ar an mblianghrúpa ar a bhfuil an tIarratasóir ag déanamh iarratais;

   3. Sonraí faoi áit an Dalta ar an liosta feithimh, más bainteach; agus

   4. Sonraí faoin gceart atá ag an Iarratasóir achomharc a dhéanamh faoin gcinneadh.

Chomh maith leis na coinníollacha maidir le hiarratas a mheas mar a leagtar amach i 4.7 agus 4.8, ní féidir tairiscint iontrála a dhéanamh sa chás:

    1. Go bhfuil an t-eolas atá san iarratas bréagach nó míthreorach ó thaobh ábhair de.

 1. Tairiscint a tharraingt siar

D’fhéadfaí tairiscint iontrála a tharraingt siar sna cásanna seo a leanas:

   1. Tá an t-eolas atá san iarratas bréagach nó míthreorach ó thaobh ábhair de, nó

   2. Teipeann ar an Iarratasóir a dheimhniú go bhfuil sé/sí ag glacadh leis an tairiscint iontrála ar an dáta nó roimh an dáta a leagtar amach i bhFógra Iontrála na scoile don bhliain acadúil lena mbaineann a (h)iarratas, nó más iarratas déanach, nó tairiscint sa dara/tríú babhta atá i gceist, laistigh de choicís, nó

   3. Níor chuir an tIarratasóir in iúl:

 1. cé acu an bhfuil nó nach bhfuil iarratas déanta aige/aici ar scoil(eanna) eile agus é/í ag fanacht ar dheimhniú tairisceana ó scoil(eanna) eile, agus más amhlaidh atá, sonraí na scoile(eanna);

agus

 1. cé acu ar ghlac nó nár ghlac sé/sí le tairiscint iontrála ó scoil(eanna) eile agus má ghlac, sonraí na tairisceana/na dtairiscintí sin.

Má dhéanann an scoil tairiscint ar áit a tharraingt siar, caillfidh an Dalta a ndearnadh an t-iarratas thar a c(h)eann a (h)áit ar an liosta iontrála nó ar an liosta feithimh don bhliain acadúil sin agus glacfar le haon iarratais eile a dhéantar thar ceann an Dalta sin don bhliain acadúil chéanna mar iarratais dhéanacha de réir alt 6.1.4 thuas.

 1. Achomhairc

Féach alt 6.3 chun teacht ar eolas maidir leis an gceart atá ag Iarratasóir achomharc a dhéanamh ar chinneadh Choláiste Pobail Ráth Chairn maidir le hiontráil i mbliainghrúpa seachas Grúpa na Chéad Bhliana.

 1. 2Achomhairc
   1. Achomharc sa chás gur bhain an diúltú le ró-iarratas

Ní mór d’iarratasóir ar diúltaíodh iontráil dó/di toisc go raibh ró-iarratas ar an scoil agus ar mian leis/léi achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh seo a (h)achomharc a chur isteach i scríbhinn, ach Foirm Iarratais Achomhairc de chuid Alt 29, atá ar fáil ó oifig na scoile agus ar shuíomh gréasáin na scoile, a chomhlánú chun go ndéanfadh bord bainistíochta Choláiste Pobail Ráth Chairn ag Ráth Chairn, Co. Na Mí, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. athbhreithniú uirthi. Ní mór achomharc dá leithéid sin a dhéanamh laistigh de 14 lá féilire ó fuair an tIarratasóir cinneadh na scoile diúltú dá (h)iontráil sa scoil. Má shonraíonn an tAire Oideachais agus Scileanna tréimhse ama dhifriúil chun achomharc dá leithéid a dhéanamh, áfach, is aige sin a bheidh feidhm ina ionad sin.

Mura mbíonn Iarratasóir sásta le cinneadh an bhoird bainistíochta, nó mura mbíonn an bord bainistíochta in ann athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh chun diúltú d’iontráil, féadfaidh an tIarratasóir achomharc a dhéanamh os comhair coiste achomhairc a bhunaigh an tAire Oideachais agus Scileanna faoi alt 29A den Acht Oideachais 1998.

   1. Achomharc sa chás gur bhain an diúltú le cúis eile seachas ró-iarratas

Féadfaidh Iarratasóir ar diúltaíodh iontráil i gColáiste Pobail Ráth Chairn dó/di ar chúis nach mbaineann le ró-iarratas a bheith ar an scoil agus ar mian leis/léi achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh seo, a (h)achomharc a chur i scríbhinn, trí Fhoirm Iarratais Achomhairc de chuid Alt 29, atá ar fáil ó oifig na scoile nó ar shuíomh gréasáin na scoile, a chomhlánú chun go ndéanfadh bord bainistíochta Choláiste Pobail Ráth Chairn athbhreithniú uirthi. Ní mór achomharc dá leithéid sin a dhéanamh laistigh de 14 lá féilire ó fuair an tIarratasóir cinneadh na scoile diúltú dá (h)iontráil sa scoil. Má shonraíonn an tAire Oideachais agus Scileanna tréimhse ama dhifriúil chun achomharc dá leithéid a dhéanamh, áfach, is aige sin a bheidh feidhm ina ionad sin.

De rogha air sin, féadfaidh sé/sí cinneadh a dhéanamh achomharc a dhéanamh os comhair coiste achomhairc a bhunaigh an tAire Oideachais agus Scileanna faoi acht 29A den Acht Oideachais 1998.

Mura mbíonn Iarratasóir, a bheartaíonn achomharc a dhéanamh os comhair an bhoird bainistíochta, sásta le cinneadh an bhoird bainistíochta, féadfaidh an tIarratasóir achomharc a dhéanamh os comhair coiste achomhairc a bhunaigh an tAire Oideachais agus Scileanna faoi alt 29A den Acht Oideachais 1998 freisin.

   1. Bonn achomhairc:

Faoi mar a éilítear in alt 29C(2) den Acht Oideachais 1998, ní mór d’iarratas ar achomharc a bheith bunaithe ar chur i bhfeidhm an Pholasaí Iontrála seo agus ar ábhar Fhógra Iontrála na scoile agus ní mór go leagfaí na forais a bhaineann leis an iarratas ar achomharc ar an gcinneadh amach ann.

 

cropped webwise logo

tusla 1

Feilire na scoile


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cprathcairn.ie/httpdocs/components/com_dpcalendar/models/calendar.php on line 53
loader
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.