An Bord Bainistíochta

Réamhrá

Scríobhadh an nóta gairid seo chun achoimre a thabhairt do thuismitheoirí leanaí a fhreastalaíonn ar ár scoil ar ról an Bhoird Bhainistíochta.

 

Cad a dhéanann an Bord Bainistíochta?

Faoi Alt 15(1) den Acht Oideachais 1998, tá dualgas ar an mBord Bainistíochta an scoil a bhainistiú thar ceann an phátrúin agus i gcomhar leis an bpátrún (Boird Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí (BOOLM)), an scoil a bhainistiú chun leasa daltaí agus a dtuismitheoirí agus oideachas oiriúnach a chur ar fáil do gach dalta, nó a chur faoi deara go gcuirtear oideachas oiriúnach ar fáil do gach dalta. Tá an príomhoide freagrach as bainistíocht laethúil na scoile agus tá sé/sí cuntasach don Bhord Bainistíochta/BOO.

Agus a fheidhmeanna á gcur i gcrích ag an mBord Bainistíochta, déanfaidh sé:

• An plean oideachais a ghlacadh gach bliain gan níos mó ná na hacmhainní ceadaithe a úsáid

• Gníomhú de réir bheartais an Aire agus BOO

• Cloí le sainspiorad na scoile

• Dul i gcomhairle leis an bpátrún agus an pátrún a chur ar an eolas maidir le cinntí agus moltaí

• Beartais na scoile maidir le hiontráil, rannpháirtíocht, díbirt agus fionraí a fhoilsiú

• Aird a thabhairt ar phrionsabail agus riachtanais sochaí daonlathaí

• Aird a thabhairt ar úsáid éifeachtach acmhainní

• Acmhainní a chuirtear ar fáil a úsáid chun soláthar réasúnach a dhéanamh do dhaltaí faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

• I gcomhar leis an bPríomhoide, agus faoi réir rialachán, freagracht a ghlacadh as miondeisiúchán a dhéanamh agus as leabhair, stáiseanóireacht, troscán agus ábhair eile a roghnú agus a athsholáthar. Féadfaidh an Bord a fheidhmeanna a tharmligean i dtaca leis sin chuig an bPríomhoide, faoi réir rialachán a mheasann siad a bheith cuí

• Cód Iompair a ullmhú do dhaltaí

 

Cé chomh minic is a bhuaileann an Bord Bainistíochta le chéile?

Tá ar an mBord Bainistíochta bualadh le chéile cúig huaire ar a laghad le linn na bliana scoile.

 

An bhfuil ainmnithe ag gníomhú mar ionadaithe?

Níl, ainmnítear iad don bhord lena chinntiú go bhfuil réimse leathan tuairimí ar an mbord ó gach earnáil den phobal scoile, agus ní ghníomhaíonn siad mar ionadaithe. Ba cheart gur léiriú iad cinntí a ghlacann an Bord ar thuairimí na gcomhaltaí Boird a ainmníonn tuismitheoirí, an fhoireann, an pátrún agus an pobal i gcoitinne laistigh den scoilcheantar. Tá freagracht sháraitheach ar chomhaltaí Boird as gníomhú go heiticiúil agus chun leasa na scoile agus a daltaí an t-am ar fad. Glacann an Bord cinntí i dteannta a chéile, cuirtear ceangal ar chomhaltaí ag cinnteoireacht chomhchoiteann agus tá an Bord cuntasach don phátrún as a chinntí.

 

Rúndacht

Tá rúndacht ag teastáil i dtaca le gnó an bhoird bhainistíochta agus ní féidir gnó an bhoird a nochtadh don phobal gan cead a fháil ón mbord sin. Mar cheist deachleachtais, féadfaidh bord cinneadh a ghlacadh chun tuarascáil chomhaontaithe maidir le cruinnithe boird a chur ar fáil do thuismitheoirí agus foireann na scoile/an choláiste.

 

Cumarsáid ó Bhord Bainistíochta

Déanann Rúnaí an Bhoird, arb é/í an Príomhoide é/í, gach cumarsáid thar ceann an Bhoird Bainistíochta. Ba cheart do chomhaltaí aonair boird a fhaigheann ceisteanna maidir le hábhair Bhoird na ceisteanna a chur ar aghaidh chuig an bPríomhoide.

 

Conas is féidir liom dul i dteagmháil leis an mBord Bainistíochta?

Ba cheart gach comhfhreagras leis an mBord Bainistíochta a sheoladh chuig Rúnaí an Bhoird, arb é/í an Príomhoide é/í. Ná seol comhfhreagras don Bhord chuig comhaltaí aonair an Bhoird.

 

Má tá gearán agat faoin scoil, an féidir liom an gearán sin a sheoladh chuig an mBord Bainistíochta?

Féadfar go gcuirfear do ghearán faoi bhráid an bhoird ar deireadh. Ach tugtar aghaidh ar gach gearán de réir nós imeachta na scoile um ghearáin. Tá nós imeachta um ghearáin ag gach scoil atá ar fáil ó mhír beartas shuíomh gréasáin na scoile. Cuireadh an beartas seo le chéile chun a chinntiú go dtugtar aghaidh ar gach gearán ar bhealach cothrom agus éifeachtach. Ba cheart gach gearán a chur faoi bhráid múinteoir ranga do linbh ar an gcéad dul síos.

Feilire na scoile

loader